και εγένετο χάλαζα και πυρ μεμιγμένα εν αίματι ...


και εγένετο χάλαζα και πυρ μεμιγμένα εν αίματι ...

ΜΗΝΥΜΑ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου 2018) 

«και εγένετο χάλαζα και πυρ μεμιγμένα εν αίματι,

και εβλήθη εις την γην· και το τρίτον της γης κατεκάη,

και το τρίτον των δένδρων κατεκάη,

και πας χόρτος χλωρός κατεκάη» (Αποκ. 8,7) 

Η φρον­τί­δα για το Πε­ρι­βάλ­λον δεν εί­ναι θέ­μα που α­πα­σχό­λη­σε τους αν­θρώ­πους τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια. Ή­δη ο Ευ­αγ­γε­λι­στής Ι­ω­άν­νης, ο η­γα­πη­μέ­νος Μα­θη­τής του Χρι­στού στην Α­πο­κά­λυ­ψη, προ­οι­ω­νί­ζει τις τε­ρά­στι­ες κα­τα­στρο­φές τις ο­ποί­ες θα υ­πο­στούν η γη, τα νερά, τα φυ­τά, τα ζώ­α και ο άν­θρω­πος ως συ­νέ­πεια της α­πο­μά­κρυν­σής του α­πό τον Δη­μι­ουρ­γό. Ε­κεί­νος ό­μως, ό­πως δι­α­βά­ζου­με στη Γέν­ε­ση (1,31), ό­ταν έ­πλα­σε τον κό­σμο, «εί­δεν τα πάν­τα, ό­σα ε­ποί­η­σε, και ι­δού κα­λά λί­αν». Ο Ά­γιος Μά­ξι­μος ο Ο­μο­λο­γη­τής έ­χει πα­ραλ­λη­λί­σει τον άν­θρω­πο με τον κό­σμο ει­σά­γον­τας τις έν­νοι­ες του αν­θρώ­που ως «μικρο­κό­σμου» και του κό­σμου ως «μα­κρο­αν­θρώ­που» (Μυ­στα­γω­γί­α Ζ , 1-4). Η ε­νό­τη­τα του κό­σμου και του αν­θρώ­που μέ­σα στην Κτί­ση κα­τά τον ι­στο­ρι­κό χρό­νο ε­ξη­γεί­ται με τον δε­σμό που δη­μι­ουρ­γεί­ται ανά­με­σά τους με τη θεί­α αι­τί­α των πάν­των, η ο­ποί­α ε­νο­ποι­εί και στη­ρί­ζει την Δη­μι­ουρ­γί­α και εί­ναι πα­ρού­σα σε ό­λα. Με­τά το τέ­λος του ι­στο­ρι­κού χρό­νου η ε­νό­τη­τα ε­ξη­γεί­ται με τη θεί­α και θε­ο­ποι­ό δύνα­μη, που ε­κτεί­νει στο υ­πέρ­τα­το τον ε­νερ­γη­τι­κό δε­σμό που υ­πάρ­χει μέ­σα στον ι­στο­ρι­κό χρό­νο. Το πρό­βλη­μα λοι­πόν της κα­τα­στρο­φής του πε­ρι­βάλ­λον­τος, όπως πολ­λές φο­ρές και α­πό πολ­λούς έ­χει το­νι­σθεί, εί­ναι κυ­ρί­ως πνευ­μα­τι­κή υ­πό­θε­ση, ε­φ’ ό­σον ο άν­θρω­πος κά­θε ε­πο­χής και για δια­φο­ρε­τι­κούς ε­κά­στο­τε λό­γους, κυ­ρί­ως ό­μως του ε­γω­ι­σμού και της αυ­θαι­ρε­σί­ας του, δια­σπά τον δε­σμό του με τον Θε­ό και συ­νε­πώς και με τον συ­νά­θρω­πο και με ό­λα τα όν­τα που τον πε­ρι­βάλ­λουν. Για τον Ορ­θό­δο­ξο Χρι­στια­νό λοι­πόν η λύ­ση του προ­βλή­μα­τος ε­ξαρ­τά­ται από την ρι­ζι­κή και α­πο­φα­σι­στι­κή αλ­λα­γή των σχέ­σε­ών του με τον κό­σμο, με τους συ­ναν­θρώ­πους του, αλ­λά κυ­ρί­ως με τον Θε­ό. Συ­νη­θί­ζε­ται κα­τά και­ρούς να δι­α­σαλ­πί­ζον­ται ρι­ζι­κές με­τα­βο­λές σε βι­ο­μη­χα­νι­κές, ε­πι­στη­μο­νι­κές και εμ­πο­ρι­κές πρα­κτι­κές για την προ­στα­σί­α του Πε­ρι­βάλ­λον­τος. Τα προ­βλή­μα­τα ό­μως δι­ογ­κώ­νον­ται με ρυθ­μούς που δια­ρκώς ε­πι­τα­χύ­νον­ται. Τα δά­κρυ­α για τα δη­λη­τη­ρι­α­σμέ­να ζώ­α, ψά­ρια και πτη­νά μοιά­ζουν ει­ρω­νι­κά, η α­γω­νί­α για τους πά­γους που λει­ώ­νουν φαν­τά­ζει έν­το­να ε­πι­δερ­μι­κή, η έκπλη­ξη για την κα­θη­με­ρι­νή ε­νη­μέ­ρω­ση ό­τι οι ω­κε­α­νοί συ­να­γω­νί­ζον­ται σε πε­ρι­ε­κτι­κό­τη­τα σκου­πι­δι­ών τις χω­μα­τε­ρές που ά­κρι­τα δημι­ουρ­γούν­ται, συ­νε­χώς σβή­νει γρή­γο­ρα μπρο­στά σε μια στο­λι­σμέ­νη βι­τρί­να.  Ο Μέ­γας Α­θα­νά­σιος, ο υ­πε­ρα­σπι­στής της Ορ­θο­δο­ξί­ας, υ­ψώ­νον­τας την φω­νή του ως υ­πε­ρα­σπι­στής και του φυ­σι­κού Πε­ρι­βάλ­λον­τος, ει­δο­ποι­εί τους αν­θρώ­πους: «­.­..αι­σχύ­νη με­γά­λη και κίνδυ­νος α­σύγ­γνω­στος εν η­μέ­ρα κρί­σε­ως, ό­τι καί­τοι γνόν­τες την της α­λη­θεί­ας ο­δόν, ε­ναν­τί­α ων έ­γνω­σαν έ­πρα­ξαν». Τα ευ­χο­λό­για και οι ε­ξαγ­γε­λί­ες δεν α­πέ­δω­σαν ως τώ­ρα καρ­πούς. Η πα­ρά­δο­ση της Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας, με την εμ­πει­ρί­α και την βί­ω­ση του ευ­χα­ρι­στια­κού και αν­τι­κα­τα­να­λω­τι­κού ή­θους, προ­σφέ­ρει στην ση­με­ρι­νή κοι­νω­νί­α χει­ρα­γω­γί­α για δι­έ­ξο­δο α­πό την περιβαλλοντική κρίση.  Μετά πατρικών ευχών και αγάπης

Κοινοποίηση