Ἐκ­δή­λω­ση Μνή­μης γι­ά τήν Ἅ­λω­ση τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως μέ τί­τλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ» FOTO


Ἐκ­δή­λω­ση Μνή­μης γι­ά τήν Ἅ­λω­ση τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως μέ τί­τλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ» FOTO

Στήν κα­τά­με­στη αἴ­θου­σα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ», στήν πα­λι­ά πό­λη τοῦ Ρε­θύ­μνου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τήν Τε­τάρ­τη 30ή Μα­ΐ­ου 2018 ἀ­πό τή Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἡ Ἐκ­δή­λω­ση Μνή­μης γι­ά τήν Ἅ­λω­ση τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως μέ τί­τλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ». Ἡ Χο­ρω­δί­α τῆς Σχο­λῆς, ὑ­πό τήν δι­εύ­θυν­ση τοῦ μου­σι­κολ. κ. Εὐ­αγ­γέ­λου Κα­πα­ϊ­δο­νά­κη, Πρω­το­ψάλ­του τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Δι­ευ­θυν­τοῦ τῆς Σχο­λῆς, ἀ­πέ­δω­σε, στό πρῶ­το μέ­ρος τῆς συ­ναυ­λί­ας, Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κούς Ὕ­μνους καί, στό δεύ­τε­ρο μέ­ρος, μέ τή συ­νο­δεί­α μου­σι­κῶν ὀρ­γά­νων, Ἄ­σμα­τα καί Θρή­νους τῆς Ἁ­λώ­σε­ως. Τήν Ἐκ­δή­λω­ση πα­ρου­σί­α­σε ὁ κ. Γε­ώρ­γι­ος Ση­φά­κης, Θε­ο­λό­γος καί Γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου. Σέ αὐ­τήν πα­ρέ­στη­σαν ἐκ­πρό­σω­ποι ἀρ­χῶν καί φο­ρέ­ων τοῦ Ρε­θύ­μνου, ἐ­νῶ ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος, στήν κα­τα­λη­κτή­ρι­α προ­σφώ­νη­σή του, εὐ­χα­ρί­στη­σε θερ­μά τόν κ. Κα­πα­ϊ­δο­νά­κη καί τούς τα­λαν­τού­χους συ­νερ­γά­τες του κα­θώς καί τούς πολ­λούς ἀν­θρώ­πους τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πού πα­ρα­βρέ­θη­καν. Τά μέ­λη τῆς Χο­ρω­δί­ας πού συμ­με­τεῖ­χαν εἶ­ναι οἱ ἐ­ξῆς: Πρω­το­γε­ρά­κης Ἐμ­μα­νου­ήλ, Φραν­τζε­σκά­κης Γε­ώρ­γι­ος, Μυ­λω­νά­κης Νι­κό­λα­ος, Λε­μο­νά­κης Ἀν­τώ­νι­ος, Κα­λο­γε­ρά­κης Γε­ώρ­γι­ος, Συ­με­ω­νί­δης Κων­σταν­τῖ­νος, Κα­τι­κᾶς Ἀν­τώ­νι­ος, Φραγ­κι­α­δά­κης Παν­τε­λε­ή­μων, Πρωτ. Πα­πα­δο­πε­τρά­κης Εὐ­άγ­γε­λος, Πα­πα­δο­πε­τρά­κης Γρη­γό­ρι­ος, Ἀ­λε­ξί­ου Νι­κό­λα­ος, Σα­κελ­λα­ρί­δης Ἀν­δρό­νι­κος, Γα­βα­λᾶς Νι­κό­λα­ος, Κα­ρα­γι­ώρ­γης Κων­σταν­τῖ­νος, Κα­ρα­γι­ώρ­γης Στυ­λι­α­νός, Σκε­πα­σι­α­νός Ἀν­τώ­νι­ος, Γα­σπα­ρά­κης Λάμ­προς, Κτι­στά­κης Ἀν­τώ­νι­ος, Τρουλ­λι­νός Ἀ­θα­νά­σι­ος, Ντα­λα­πέ­ρας Σω­τή­ρι­ος, Κα­τι­κᾶς Γε­ώρ­γι­ος, Δα­σκα­λά­κη Δέ­σποι­να, Κου­ϊ­δή Ἡ­ρα­κλεί­α. Οἱ μου­σι­κοί πού συ­νό­δευ­σαν τή Χο­ρω­δί­α στό δεύ­τε­ρο μέ­ρος εἶ­ναι οἱ ἑ­ξῆς: Χα­ρά­λαμ­πος Μαρ­κά­κης (λύ­ρα), Ἐμ­μα­νου­ήλ Χα­μο­γι­ωρ­γά­κης (λα­οῦ­το), Ἐμ­μα­νου­ήλ Πί­τε­ρης (κλα­ρί­νο), Μα­ρί­α Δα­σκα­λά­κη (βι­ο­λί), Στυ­λι­α­νός Μου­λα­κά­κης (κρου­στά). Ἡ Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἱ­δρύ­θη­κε τό ἔ­τος 1998 καί ἡ φοί­τη­ση σέ αὐ­τήν εἶ­ναι ἐν­τε­λῶς δω­ρε­άν. Ἡ Σχο­λή εἶ­ναι ἀ­να­γνω­ρι­σμέ­νη ἀ­πό τό Ὑ­πουρ­γεῖ­ο Πο­λι­τι­σμοῦ. Δι­ευ­θυν­τής καί ὑ­πεύ­θυ­νος γι­ά τή λει­τουρ­γί­α τῆς Σχο­λῆς εἶ­ναι ὁ κ. Εὐ­άγ­γε­λος Κα­πα­ϊ­δο­νά­κης, Κα­θη­γη­τής Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς καί Πρω­το­ψάλ­της τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

Κοινοποίηση