Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, προτάσεις για πρωτότυπες επιστημονικές εισηγήσεις στην ελληνική γλώσσα


Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, προτάσεις για πρωτότυπες επιστημονικές εισηγήσεις στην ελληνική γλώσσα

Η Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, υλο­ποι­ών­τας την Α­πό­φα­ση της Δια­ρκούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της 2ας μη­νός Νο­εμ­βρί­ου 2017, συ­νε­χί­ζει την κα­τ' έ­τος δι­ορ­γά­νω­ση των Δι­ε­θνών Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων για την Ε­πα­νά­στα­ση του 1821.

          Η δι­ε­ξα­γω­γή του Ζ΄ Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρί­ου θα λά­βει χώ­ρα το φθι­νό­πω­ρο του έ­τους 2018 στην Α­θή­να.

          Το θέ­μα του Συ­νε­δρί­ου εί­ναι «Οι φι­λε­λεύ­θε­ροι θε­σμοί του Α­γώ­νος της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως».

          Η Ε­πι­στη­μο­νι­κή Ε­πι­τρο­πή της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος υπενθυμίζει την α­νοι­χτή πρό­σκλη­ση συμ­με­το­χής (call for papers) και πα­ρα­κα­λεί τους εν­δι­α­φε­ρο­μέ­νους να κα­τα­θέ­σουν προ­τά­σεις για πρω­τό­τυ­πες ε­πι­στη­μο­νι­κές ει­ση­γή­σεις στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα, διά­ρκειας 20 λε­πτών, ε­πί όψε­ων της α­νω­τέ­ρω θε­μα­τι­κής, ό­πως:

α. Ελ­λη­νορ­θό­δο­ξη Πα­ρά­δο­ση και Νε­ω­τε­ρι­κό­τη­τα στην ι­δε­ο­λο­γί­α των α­γω­νι­ζο­μέ­νων Ελ­λή­νων.

β. Οι το­πι­κές Συ­νε­λεύ­σεις του Α­γώ­νος (Μο­νή Καλ­τε­ζών, Μεσ­ση­νια­κή Γε­ρου­σί­α, Ά­ρει­ος Πά­γος Σα­λώ­νων κ.ά.)

γ. Οι Ε­θνο­συ­νε­λεύ­σεις του Α­γώ­νος και οι πο­λι­τι­κοί εκ­πρό­σω­ποι του α­γω­νι­ζο­μέ­νου Έ­θνους.

δ. Τα Συν­τάγ­μα­τα των Ε­θνι­κών Συ­νε­λεύ­σε­ων.

ε. Σχέ­σεις Εκ­κλη­σί­ας και Πο­λι­τεί­ας με βά­ση τα Συν­τάγ­μα­τα των Ε­θνι­κών και το­πι­κών Συ­νε­λεύ­σε­ων - σύγ­κρι­ση με τα δι­ε­θνώς κρα­τούν­τα κα­τά την ε­πο­χή ε­κεί­νη.

στ. Η α­να­γέ­ννη­ση των δη­μο­κρα­τι­κών θε­σμών στην Ελ­λά­δα κα­τά τη διά­ρκεια της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως - συ­νέ­χει­ες και ασυ­νέ­χει­ες με το κοι­νο­τι­κό πα­ρελ­θόν.

ζ. Η Δι­χό­νοι­α και οι Εμ­φύ­λιοι Πό­λε­μοι κα­τά τη διά­ρκεια του Αγώ­νος.

η. Το Σύν­ταγ­μα (Πο­λι­τι­κή Δι­οί­κη­ση) του Ρή­γα Βε­λε­στιν­λή ως πρό­δρο­μος των Συ­νταγ­μά­των των Ε­θνι­κών Συ­νε­λεύ­σε­ων.

          Οι προ­τά­σεις (υ­πό μορ­φή πε­ρι­λή­ψε­ων ό­χι ε­κτε­νε­στέ­ρων των 250 λέ­ξε­ων) δέ­ον ό­πως κα­τα­τε­θούν στην Ε­πι­στη­μο­νι­κή Επι­τρο­πή της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος έ­ως την 15ην Απριλίου 2018, τα­χυ­δρο­μι­κώς, στη δι­εύ­θυν­ση της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου (Ι­ω­άν­νου Γεν­να­δί­ου 14 και Ι­α­σί­ου 1 Τ.Κ. 11521) ή και στις η­λε­κτρο­νι­κές δι­ευ­θύν­σεις: bartholomaios Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

          Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δύνασθε να απευθύνεσθε στο Γρα­φεί­ο της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, τηλ. 210-7272214/5 ή 6983772240, και τον Γραμ­μα­τέα αυτής Αρ­χι­μαν­δρί­τη Βαρ­θο­λο­μαί­ο Αν­τω­νί­ου - Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη.  

Εκ του Γρα­φεί­ου Τύ­που

της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος

 

 

 

Κοινοποίηση