ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ


ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Θεοτίμητoν καί εὐλαβέστατον ποίμνιον,

τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης!

«Ἑορτή Ἑορτῶν καί Πανήγυρις Πανηγύρεων» εἶναι, κατά τόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Ὁ Χριστός δέν εἶναι μόνον ὁ Ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀλλά καί ὁ ἐγείρων τούς νεκρούς.

Ἡ ἀλλαγή αὐτή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ τρανότερη ἀπόδειξις τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ ἄνθρωπος ἐγείρεται, ἀνασταίνεται μέ τήν δύναμιν τῆς μετανοίας, μέ τήν δύναμιν τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως καί τῆς ἑλπίδος.

Ἡ ἀνάστασις τοῦ σώματος καί ἡ ἀλλαγή τῆς ψυχῆς εἶναι δύο κεφάλαια τῆς Πίστεώς μας: Διά τήν ἀνάστασιν τοῦ σώματος οὐδεμία ἀντίστασις προβάλλεται, ὅμως, διά τήν ἀλλαγήν τῆς ψυχῆς ὑπάρχει ἡ ἀντίστασις τῆς θελήσεως τοῦ ἀμαρτωλοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος Χριστοῦ φέρει εἰς τόν κόσμον τήν γλυκύτητα καί τήν ἀγαλλίασιν, τό σκίρτημα τῆς ψυχῆς καί τήν αἰώνιαν ἀληθινήν χαράν καί εὐφροσύνην, διότι ἔχομεν τόν θρίαμβον τῆς ζωῆς κατά τοῦ θανάτου, τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ Ἄδη, τῆς χαρᾶς κατά τῆς λύπης, τῆς ἀληθείας κατά τοῦ ψεύδους. Ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ ἑνότητα κυριαρχοῦν καί, κατά συνέπειαν, «Οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δέ ἀγαλλιάσθω· ἑορταζέτω δέ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καί ἀόρατος, Χριστός γάς ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος» (Κανόνας Πάσχα). Τά ὑπέροχα καί ὑπεράνθρωπα μηνύματα τῆς Ἀναστάσεως ἄς εἶναι δι’ ὅλους ἡμᾶς καί διά πᾶντας τούς Ὀρθοδόξους Ἀδελφούς μας εὐλογία καί χάρις, διά νά εἴμεθα χριστοφόροι καί θεοφόροι, διά νά γίνωμεν κοινωνοί τῆς θείας φύσεως (Β’ Πέτρου 1,4), κοινωνοί Χριστοῦ, καί οὔτως υἱϊοί καί κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ ἀναδειχθῶμεν.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐν Βενετίᾳ, Ἅγιον Πάσχα 2018

 

† Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος

Κοινοποίηση