Ειδήσεις

«Βουλευτική Τροπολογία για το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.)»

ΙΕΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ

 Αθήνησι 26 Φεβρουαρίου 2018

 Προς τον Αξιότιμο κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Βουλευτική Τροπολογία υπ’ αριθμ. 1488/152/22.2.2018 για το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.)»

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Συ­νο­δική Α­πο­φά­σει, λη­φθείση εν τη Συ­νε­δρία της Δι­αρ­κούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της 26ης μη­νός Φε­βρου­α­ρίου ε.ε., γνω­ρί­ζο­μεν υ­μίν, ότι η Ι­ερά Συ­νο­δος, εν τη ρη­θείση Συ­νε­δρία Αυ­τής, α­πε­φά­σι­σεν ό­πως α­πο­στείλη την πα­ρούσα ε­πι­στολή, καθ’ ό­σον ε­νη­με­ρω­θή­καμε ότι στις 22.2.2018 κα­τα­τέ­θηκε η βου­λευ­τική τρο­πο­λο­γία με ...

 

<<  37 38 39 40 41 [42