"Μικτοί γάμοι - Μείζων ποιμαντική πρόκληση"


"Μικτοί γάμοι - Μείζων ποιμαντική πρόκληση"

Ὁ κύκλος ὁμιλιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου ''Ὀρθόδοξος Λόγος'', ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Συλλόγου ''Δίαυλος'', σᾶς προσκαλεῖ εἰς τὴν τρίτην διάλεξιν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2017-2018, ἡ ὁποία θὰ λάβῃ χώραν τὴν Πέμπτην 8ην Μαρτίου 2018 καὶ ὥραν 7.30μ.μ. ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τῆς Μονῆς τῶν Δομινικανῶν (Avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles).
Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δρ. Γεώργιος Τσέτσης θὰ ὁμιλήσῃ εἰς τήν γαλλικήν μὲ θέμα: "Μικτοί γάμοι - Μείζων ποιμαντική πρόκληση".
εἴσοδος ἐλευθέρα

Κοινοποίηση